Právo

Získajte právne know-how pre online svet. Nauč sa základy internetového práva, právne aspekty e-obchodu a dodržiavanie online regulácií.

Online kurzy Právo v podnikaní


Právo v podnikaní zahŕňa právne predpisy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na obchodné činnosti, podnikateľské subjekty a ich vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami a ďalšími subjektmi. Naše online kurzy právo v podnikaní poskytujú podnikateľom, manažérom a právnikom dôležité vedomosti na zabezpečenie právnej súladu a efektívne riadenie podnikov.

Získajte právne know-how pre online svet. Nauč sa základy internetového práva, právne aspekty e-obchodu a dodržiavanie online regulácií.

Čo sa naučíte v online kurzoch právo v podnikaní


V našich online kurzoch právo v podnikaní sa naučíte:

 • Základy obchodného práva: Pochopenie základných princípov obchodného práva, vrátane typov obchodných spoločností, ich založenia, správy a riadenia.
 • Zmluvné právo: Získate vedomosti o tvorbe, analýze a riadení obchodných zmlúv, vrátane riešenia sporov a dodržiavania zmluvných záväzkov.
 • Pracovné právo: Naučíte sa o právnych aspektoch zamestnaneckých vzťahov, vrátane pracovných zmlúv, pracovného práva a riešenia pracovných sporov.
 • Daňové právo: Pochopíte základné princípy daňového práva a jeho aplikáciu v podnikateľskom prostredí, vrátane daňového plánovania a dodržiavania daňových predpisov.
 • Ochrana spotrebiteľa: Naučíte sa o právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov, vrátane reklamácií, záruk a ochrany osobných údajov.
 • Duševné vlastníctvo: Získate vedomosti o ochrane duševného vlastníctva, vrátane patentov, ochranných známok, autorských práv a obchodných tajomstiev.
 • Medzinárodné obchodné právo: Oboznámite sa s právnymi predpismi a normami, ktoré ovplyvňujú medzinárodné obchodné vzťahy a transakcie.
 • Riešenie obchodných sporov: Techniky a postupy na efektívne riešenie obchodných sporov prostredníctvom mediácie, arbitráže a súdnych konaní.

Pre koho sú kurzy Právo v podnikaní určené


Naše kurzy právo v podnikaní sú určené pre:

 • Podnikateľov a startupov: Tých, ktorí chcú získať právne vedomosti a zručnosti na riadenie a rozvoj svojich podnikateľských aktivít.
 • Manažérov a riaditeľov: Profesionálov, ktorí potrebujú pochopiť právne aspekty riadenia spoločností a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi.
 • Právnikov a konzultantov: Odborníkov, ktorí sa špecializujú na obchodné právo a potrebujú aktuálne informácie a praktické zručnosti na poskytovanie právnych služieb.
 • Účtovníkov a finančných manažérov: Tých, ktorí sa zaoberajú finančnými a daňovými aspektmi podnikania a potrebujú právne znalosti na riadenie finančných rizík.
 • Študentov právnických fakúlt: Tých, ktorí sa pripravujú na kariéru v oblasti obchodného práva a chcú získať praktické skúsenosti a vedomosti.
 • Verejnosť: Všetkých, ktorí majú záujem získať právne vedomosti a zručnosti pre svoje osobné alebo profesionálne potreby v oblasti podnikania.

Prihláste sa do našich online kurzov právo v podnikaní a získajte vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne riadenie podnikania v súlade s právnymi predpismi. Naše kurzy vám poskytnú praktické návody, aktuálne informácie a osvedčené techniky, ktoré vás pripravia na úspech v podnikateľskom svete.